Financování farnosti

V letošním roce se objevila řada otázek, týkajících se financování farností. Já sama jsem v letošním roce zachytila řadu informací, které pro mě byly v minulosti neznámé. Zároveň letos proběhla změna ve způsobu přispívání na potřeby brněnské diecéze. Tuto změnu řada z vás zachytila. Dovolte mi tedy seznámit vás zjednodušeně s financováním farnosti.

Farnost je samostatná právnická osoba, která hospodaří vlastním jménem na vlastní účet. Hlavními zdroji příjmů farnosti jsou příjmy z kostelních sbírek, dary, dotace, příjmy z pronájmu, případně jiné mimořádné příjmy. Farnost má i své běžné výdaje. Největší část běžných výdajů tvoří výdaje na provoz a údržbu kostela, fary a přilehlého okolí, zejména výdaje na elektřinu a plyn. Pokud jsou příjmy dostatečné, je možné z příjmů financovat i opravy a jiné investice. V minulých letech to bylo vnitřní vybavení kostela, ozvučení kostela, nyní se šetří na opravu střechy. Rozpočtem farnosti prochází i kostelní sbírky vyhlášené Otcem biskupem – tyto sbírky jsou vybrány a odeslány, rozpočet farnosti neovlivňují.

Farníci svým příspěvkem do kostelní sbírky přispívají buď na farnost nebo na účel, pro který je nedělní sbírka určena. Pokud je na neděli vyhlášena sbírka, znamená to, že příjmy z této sbírky jsou odeslány a nejsou zdrojem financování běžných výdajů farnosti. Během roku je takových sbírek asi 7. Vybírá se např. Svatopetrský haléř, na bohoslovce, na misie, na charitu. Dobrovolně také na bible a na Boží hrob v Jeruzalémě. Farnost se také snaží podpořit Televizi Noe a Rádio Proglas.  V rozpočtu farnosti zůstává tedy pouze část nedělních sbírek, a to těch, které nejsou účelově určené. Z těchto sbírek se hladí provoz a investice farnosti.

Kromě odesílaných sbírek je v církvi zvykem solidárně přispívat na potřeby diecéze (dříve tzv. desátek). Vzhledem k probíhající odluce státu a církve bude farnost jednou za rok platit diecézi tzv. příspěvek na potřeby pastorace a kněží . V r.2016 má farnost Zbraslav přispět brněnské diecézi podle počtu věřících, navštěvujících nedělní bohoslužby. Příspěvek byl stanoven na částku 280 Kč za 1 osobu za rok za osoby starší 18ti let. Tento výdaj farnosti má posloužit diecézi ke krytí budoucího výpadku příjmů od státu, zejména k dorovnání mezd kněží a na probíhající projekty církevního školství.

Nový způsob financování diecéze značně ovlivní i hospodaření farnosti. Farníci by tedy měli vědět, že když přispívají do košíčků v neděli, kdy není sbírka, přispívají tím na potřeby farnosti Zbraslav. V nedělní účelově vázané sbírce přispívají na vyhlášený účel ne na potřeby farnosti. Dále by každý farník starší 18ti let měl jednou za rok solidárně přispět na potřeby diecéze částkou 280 Kč, a to nejlépe v té farnosti, kam místně spadá. Ve Zbraslavi je na kamnech u misijního kříže na tento účel připravena pokladnička.

Koho zajímá, k čemu bude sloužit příspěvek na potřeby pastorace a kněží, může nahlédnout na stránky https://fond.biskupstvi.cz/. Zde se dozvíte aktuální informace.

Jarmila Franklová